KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin İhalesi

İlçemiz Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Kantininin, İşletme Hakkı Sahibi Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.d ve 51.g maddesi gereğince kapalı teklif - pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin İhalesi

KAHRAMANMARAŞ İLİ ÇAĞLAYANCERİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

İHALE İLANI

 

İlçemiz Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Kantininin, İşletme Hakkı Sahibi Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.d ve 51.g maddesi gereğince kapalı teklif - pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

1)      İhale 15/09/2021 ? Çarşamba günü saat 10:00' da Çağlayancerit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.

2)     İhale dokümanı Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00TL doküman bedelinin T.C. Ziraat Bankası TR89 000 100 1385 0000 1000 5683 İban nolu hesaba yatırıldığına dair dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dekontta Okulun adı ve katılımcının adı soyadı yazılması zorunludur.)

3)     İhale Konusu işin muhammen bedeli 20.000,00TL dir.

4)      İstekliler teklif ettikleri bedelin %10 'undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.( Geçici Teminat Çağlayancerit Mal Müdürlüğüne Yatırılacaktır.)

5)      İhaleye girecek kişilerin ikamet edeceği yer Kahramanmaraş İli sınırlarında olması gerekmektedir. İl dışında ikamet edenler ihaleye katılamaz. İl içerisinde ihaleye katılan olmadığı takdirde İl dışında ikamet edenler katılabilecektir.

6)      İsteklilerin, aşağıda sayılan başvuru belgelerini ihale komisyonuna sunmaları zorunludur:

a)      Başvuru mektubu.

b)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair nüfus cüzdanı sureti

c)      Tebligat için kanuni İkametgâhını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi); (Son 1(Bir) Ay Tarihli)   

d)     Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir, (Son 15(Onbeşgün) Gün Tarihli) 

e)      Mevzuatı gereği ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu/olmadığını gösterir belge, (Son 15(Onbeşgün) Gün Tarihli)

f)       Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu meslek odasından alınacak adına başka bir kantin çalıştırmadığı ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge, (Son 1(Bir) Ay Tarihli)

g)      Noter tasdikli imza beyannamesi,

h)     Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belge,( Son 1(Bir) Ay Tarihli)

i)           Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belge,( Son 1(Bir) Ay Tarihli)

j)       İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

k)     Tek Tabipten alınmış sağlık rapor.   (Son 1(Bir) Ay Tarihli)           

l)       Ustalık Belgesi ( Kantin İşletmeciliği ), Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sırası ile kalfalık belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranır.

m)   Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,

n)     Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Geçici Teminat

7)      Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacak olup, İhaleye sadece gerçek kişiler müracaat edebilecektir.

8)      Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi ihale dosyasında komisyona sunulacaktır. "Adli Sicil Belgesi" (Son 15(Onbeşgün) Gün Tarihli)   

9)      İhale teklif zarfları ihale saatine kadar Çağlayancerit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü adresine verilecektir.

10)  İhale İlanı 06/09/2021 tarihinden itibaren Çağlayancerit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi ve Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün ilan panolarında 7 gün (Takvim Günü) süreyle asılı kalacaktır.

 

06/09/2021

Mecit TOPAL

Şube Müdürü

İhale Komisyon Başkanı

Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No124 Çağlayancerit/Kahramanmaraş - 03442165050

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.